Monday, September 7, 2009

Bab 6 : Ha Kinayah

Ha’ kinayah ialah ha dhomir yang digerakkanya dengan daripada mufrad ghaib.Terbahagi kepada 4 keadaan :
i. Berada di antara huruf yang berbaris dan huruf sukun Contoh : له الملك
ii. berada di antara 2 huruf sukun contoh: منه أسمه المسيح,
iii. berada diantara 2 huruf yang berbariscontoh: لتعجل به أن علينا
iv. berada di antara huruf yang sukun dan huruf berbaris contoh: فيه هدى


Hukumnya : 1. Ibnu Kathir silah @ di mad dengan kadar 2 harkat semua.pada kalimah يؤده:

Nama-Nama Qura’ : Warash,Ibnu Kathir,Ibnu Zakuan,Hafs dan Kisai.
Jenis bacaan:kasroh ha bersama silah.

-mengambil bacaan mereka daripada berlawanan riwayat Qolun dan semua atas hasabil
mazhab pada mad munfasil dan pada ha selepasnya hamzah.
Pada kalimah فألقه اليهم Nama-Nama Qura’ : Warash,Ibnu Kathir,Ibnu Zakuan dan Kisai.Jenis Bacaan : kasrah ha bersama dengan silah.- semua mad daripadanya atas hasabil mazhab pada mad munfasil.- mengambil bacaan mereka daripada berlawanan riwayat Qolun..Pada kalimah ويتقه فأولئكNama-Nama Qura’ : Warash,Ibnu Kathir,Ibnu Zakuan dan Kholaf Kisai.Jenis Bacaan : kasroh qof dan silah ha dengan kadar 2 harkat.Pada kalimah يأته مؤمناbaki qura’ termasuk Ibnu Kathir.
Jenis bacaan : kasroh hadan silahnya dengan kadar 2 harkat.
Pada kalimah وان تشكروايرضه لكم

Baki qura’: Ibnu kathir, Ibnu Zakuan dan Kisai.
Jenis bacaan : dommah ha dan silah dengan kadar 2 harkat seperti ىرضه,لكم Pada kalimah خيرا يره شرا يرهBaki qura’ kecuali Hisyam.Jenis Bacaan:dommah ha dengan kadar 2 harkat ketika sambung dan ketika wakaf baca dengan sukun.

Pada kalimah ارجئه


Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir dengan tambah ء yang sukun pada lafaz ارجئه pada surah Al-A’raf dan surah As-Syura.

Dan selain daripada bacaan mereka dengan tinggalkan ء.
-Hisyam, Ibnu Kathir dan Abu Amru dengan mendommahkan ha.-Warash, Ibnu Kathir, Kisaie, Hisham mensilahkan ha dan bacaan selain daripada mereka adalah dengan tanpa silah.
-Dan kesimpulannya pada lafaz ارجئه pada surah Al-A’raf dan surah As-Syura.
-Ibnu Kathir dan Hisham dengam menambahkan hamzah sukun dan dommah ha dengan silah kadar 2 harkat.
Contoh: ارجئه,

No comments:

Post a Comment